schoolplein

Ziekmelding, verlof en ongeoorloofd verzuim

Ziekmeldingen

Deze kunnen telefonisch worden doorgegeven tussen 08.00 en 08.30. Wanneer de telefoon niet wordt beantwoord, kan de digitale voicemail worden ingesproken.

Vanaf de vijfde verjaardag is elk kind verplicht gehele dagen de school te bezoeken.

Maar soms kan een kind niet aan de leerplicht voldoen. De ouders/verzorgers moeten dan voor het kind vrij vragen aan de directie van de school. In sommige gevallen kan de directie verlof verlenen. Bij het verlenen van verlof dient de directie zich te houden aan bepaalde regels.

 

De directie mag verlof verlenen:

  • als door het beroep van een van de ouders/verzorgers het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en de betrokkene een werkgeversverklaring overlegt waaruit dat blijkt (niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar)
  • als voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  • bij verhuizing (ten hoogste 1 dag)
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 of 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten de woonplaats wordt gesloten)
  • bij ernstige ziekte van ouders/verzorgers of bloed- of aanverwanten t/m de 3egraad (duur in overleg met de directeur)
  • bij overlijden van bloed-of aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad (tussen 1 tot 4 dagen)
  • bij 25- ,40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders/verzorgers of grootouders
  • bij 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders (1 dag)
  • als de ouders/verzorgers een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg)
  • voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg)

Het verlof buiten de schoolvakanties moet altijd schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. Bij de directie zijn formulieren verkrijgbaar waarop het verlof aangevraagd kan worden.

Extra vakantie dient minstens 2 maanden van tevoren te worden aangevraagd.

Extra verlof dient vooraf of binnen 2 dagen na de verhindering te worden aangevraagd.

Indien men meer dan 10 schooldagen per schooljaar extra verlof wil aanvragen dient dit minimaal 1 maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces verbaal worden opgemaakt.

Ouders die het niet eens zijn met de beslissing kunnen bij de directeur of bij de leerplichtambtenaar bezwaar maken.

 

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim wordt vastgelegd in ons schooladministratiesysteem. Bij veelvuldig verzuim nemen we contact met u om afspraken te maken. Wanneer er geen verbetering optreed, zijn we verplicht dit te melden bij Leerplicht.