Aanmelden

Om uw kind aan te melden op onze school hebben wij een verwijzing speciaal basisonderwijs nodig, een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring. De directie/ interne zorgcommissie (IZC) beslist zo spoedig mogelijk over toelating van een leerling, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding (indien het kind jonger is dan 3 jaar tijdens aanmelding, geldt als datum van aanmelding de datum van de 3e verjaardag). Indien de beslissing tot toelating niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de directie (IZC) dit aan de ouders mee en geeft aan wanneer de beslissing binnen een termijn van 4 weken wel tegemoet kan worden gezien. De directie van de school informeert de ouders binnen bovengenoemde termijn over de toelating van de aangemelde leerling.

 

Er kan pas worden ingeschreven:

1. Wanneer er een plaatsingsonderzoek is geweest én

2. Wanneer de zorgcommissie positief tegenover plaatsing staat én

3. Wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegevens door het samenwerkingsverband.

Zodra uw kind bij ons naar school gaat, zullen wij u vragen om toestemming voor het publiceren van foto’s van uw kind. Dit vragen wij u eenmaal per schooljaar gevraagd via Social Schools. U kunt uw toestemming ten allen tijde wijzigen. Wij vragen u op dit moment (eenmalig) om toestemming voor het publiceren van het woonadres van het kind op de groepslijsten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens en de gegevens van uw kind om. Elke wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens.

 

Dit aanmeldformulier wordt na toelating van de leerling gebruikt als inschrijfformulier.