schoolplein

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:

  • iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
  • alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
  • er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met schoolleider van de Elsenburgschool onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR kan haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

Leden van de MR

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

 

Tot slot

Samenvattend kunt u de MR zien als een club ouders en personeel die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen c.q. bespreekbaar kunnen maken. Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met één van de MR-leden.