Visie en missie

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid, om de leerlingen die extra zorg te geven, die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige mensen, die hun plaats kunnen vinden in de samenleving. Dit vraagt veel liefde en geduld, een onderzoekende, observerende en stimulerende houding van ons hele team. Wij stemmen ons onderwijs af op de behoefte van het kind.

 

Vol vertrouwen het kind verder helpen in zijn/ haar ontwikkeling

 

Alle teamleden:

  • Zijn op de hoogte van de sterke en zwakke kanten van het kind;
  • Hebben begrip voor de sociale situatie en kunnen zich inleven in het kind in zijn context;
  • Werken aan een positieve relatie met het kind met wederzijds vertrouwen;
  • Hebben een bemoedigende en ondersteunende houding;
  • Geven ruimte aan ideeën en oplossingen van het kind;
  • Weten situaties, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied, professioneel te hanteren;
  • Werken aan een relatie met de ouder(s)/verzorger(s) om thuis en school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen te ondersteunen en uit te dagen tot voor hen maximale prestaties op didactisch gebied. Hiervoor maken wij gebruik van groeps- en individuele handelingsplannen en monitoren en analyseren de ontwikkeling zorgvuldig.

 

Missie en visie Librijn

Lerende kinderen ons doel, onderwijs ons vak
Onderwijs gaat over het leren van kinderen. Leren doen de kinderen zelf en wij zien het als onze opdracht om onderwijs te realiseren dat de kinderen helpt om krachtig tot leren te komen. Onderwijs gaat over intentioneel leren, waarbij wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Gevarieerd aanbod en krachtige leeromgeving
Er is sprake van een gevarieerd scholenaanbod, waarbij alle scholen zich richten op lerende kinderen en door middel van activerend en uitdagend onderwijs kinderen leren om te leren. Daarbij realiseren wij ons dat elk kind uniek is en streven wij naar onderwijs dat past bij elk kind. Librijn zorgt er voor dat haar leerkrachten in staat zijn om leerprocessen op verschillende vakgebieden op een gedifferentieerde wijze te ontwerpen, aan te bieden, te begeleiden en te evalueren om zodoende een krachtige leeromgeving te bewerkstelligen. Een leeromgeving die warm, geborgen en voorspelbaar is en waar kinderen zich welkom en veilig voelen op basis van wederzijds respect.

 

Brede ontwikkeling tot zelfdenkende mensen
Wij helpen en stimuleren kinderen om zich maximaal te ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied. Wij helpen kinderen opgroeien tot gewaardeerde, kritische en zelfstandige burgers, die zichzelf kunnen en mogen zijn in de maatschappij. Wij vertrouwen kinderen en daarom hebben de scholen een open, positieve houding naar de kinderen. Kinderen voelen zich gezien en gehoord, gewaardeerd en bevestigd.

Vanuit deze visie wil Librijn uitvoering geven aan de missie.

 

Missie: Stimulerend onderwijs!