Visie, kernwaarden en ambities

Onze Visie 

We handelen vanuit de gedachte doen wat bewezen effectief is en we maken het leren en de doelen  voor onze kinderen en hun ouders zichtbaar. Zo is voor iedereen duidelijk waarom, wat we doen en waar  we met elkaar naartoe werken. 

 

Ons aanbod en de ondersteuningsbehoeften zijn afgestemd op wat het  kind al weet en op wat hij of zij nog nodig nu nodig heeft om goed tot ontwikkeling te komen en straks  om een sterke plek in het vervolgonderwijs te bemachtigen en een succesvolle loopbaan in de  maatschappij.

 

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, we hebben aandacht voor onze  kinderen en hebben vertrouwen in onze kinderen. We helpen hen succeservaringen op te doen zodat de  leermotivatie stijgt en ze vertrouwen krijgen in hun kunnen en weten.  Ons didactisch handelen passen aan, aan wat de leerlingen nodig hebben. dat wil zeggen dat ook wij voortduren leren en aanleren wat nodig is voor onze leerlingen.

 

Onze ouders ondersteunen we door duidelijk te communiceren en hen zoveel mogelijk te betrekken bij  de ontwikkeling van hun kind. Wij, ouders en team, luisteren naar elkaar, voeren een respectvolle  dialoog, adviseren indien nodig en werken intensief samen. 

Ons gezamenlijk doel is ervoor de te zorgen dat elk kind straks een goede plek krijgt in het  vervolgonderwijs en in de maatschappij! 

De volgende kernwaarden staan centraal in ons onderwijs:

Vertrouwen 

We geven leerlingen vertrouwen en kijken wat leerlingen al kunnen en nodig hebben om zich verder te  kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we hoge verwachtingen van onze kinderen en helpen we hen  succeservaringen op te doen met het leren.  

Verbinding 

Samenwerken met ouders en andere ‘partners in leren’ zien wij als een voorwaarde voor schoolsucces.  

Dus stellen we ons open, bespreken we resultaten met elkaar, zijn we samen verantwoordelijk, spreken  we dezelfde taal , leren we met en van elkaar, delen we onze successen en maken we actief gebruik van  elkaars kennis en kunde. 

Vakmanschap 

Op de Elsenburg hebben we constant aandacht voor het beste onderwijs. We leren en werken samen in  een professionele leergemeenschap en zijn nieuwsgierig naar elkaar. Het ontwikkelen en borgen van  kennis, eigenaarschap, kwaliteit van onderwijs, gezamenlijke verantwoordelijkheden hoge  verwachtingen hebben van onze leerlingen en van elkaar, staan hierin centraal.  

Inspireren & bevlogenheid 

We zetten ons iedere dag met passie en plezier in. Vanuit een wetenschappelijke blik en met aandacht  voor analyse onderzoeken we of we doen wat echt werkt voor onze kinderen, nu als leerling van de  Elsenburg, maar ook straks als wereldburger.  

Eigenheid 

Op de Elsenburg ontdek je wie je bent en word je wie je wilt zijn. We helpen je je sterke kanten te  vergroten en we stimuleren je te ontwikkelen wat je nog nodig hebt. 

Toewijding 

We werken toegewijd aan het beste onderwijs, wat ook betekent dat we onze leerlingen en ouders  betrekken bij het leerproces. We zetten ons als professional iedere dag met passie en plezier in zodat elk  kind zich maximaal ontwikkelt. 

 

Onze ambities voor de komende 4 jaren (startfase- implementatiefase- inbeddingsfase): 

  1. Wij willen dat alle kinderen beschikken over 5 tot 7 belangrijke kenmerken van sociaal gedrag (deze zijn terug te vinden op de kwaliteitskaart sociaal gedrag/ burgerschap) straks in het VO tenminste drie sterke  kenmerken kunnen benoemen van hun persoonlijkheid naast zelfstandigheid, zelfvertrouwen en  doorzettingsvermogen. 
  2. Wij als school en u als ouder hebben hier een voorbeeldfunctie en dienen dit  dan ook voor te doen; 
  3. Didactisch handelen van ons team is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerling. Wij leren aan wat nodig is en ontwikkelen ons voortdurend;
  4. Elk teamlid beschikt over een breed handelingsrepertoire, kan in elke les het EDI-instructiemodel op hoofdlijnen toepassen en weet wat wetenschappelijk bewezen effectief is in het SBO en voor haar leerlingen; 
  5. Binnen onze school staat eigenaarschap en zelfvertrouwen ontwikkelen centraal. Voor onze leerlingen betekent dit dat we onze kinderen inzicht geven in hun leerproces, we maken doelen die  ze gaan halen zichtbaar; vertalen deze naar tussendoelen en reiken succesfactoren (zoals de juiste  leerstrategieën, sterk leeraanbod, goede instructie en voldoende training) aan die hen helpen hun  doelen te behalen; 
  6. Naast een sterke persoonlijkheid, streven we goede resultaten na voor onze leerlingen op het gebied  van rekenen, taal en lezen passend bij het ontwikkelingsprofiel/ uitstroomprofiel van onze  leerlingen. Ook vinden we het belangrijk dat onze kinderen kennis van de wereld opdoen die belangrijk is om straks zelfstandig te functioneren in het voortgezet onderwijs en een succesvol leven te leiden in onze complexe maatschappij; 
  7. We bieden een dekkend en toekomstgericht curriculum aan, aan onze leerlingen. Dit aanbod is  afgestemd op wat ze nu nodig hebben en waar ze straks profijt van hebben. Onnodige achterstanden  worden opgelost en onze ouders hebben voortdurend inzicht in wat hun kind leert en welke doelen  behaald moeten worden, zijn behaald.  
  8. Op SBO de Elsenburg werken we met sturende passende perspectieven. Dat wil zeggen dat we onze  leerlingen inzicht geven in wat ze al weten, wat ze gaan leren en wanneer ze dit geleerd kunnen  hebben. Sturend zijn ze omdat we de ontwikkelingslijn in kaart brengen en er bewust op aansturen de gestelde doelen te behalen. We stemmen hiervoor de mate van instructie en begeleide inoefening af (dat is onze differentiatie). Het doel wordt alleen bijgesteld als het echt niet anders kan;
  9. We leren  ze kennis maken met hulpmiddelen en deze op den duur zelfstandig in te zetten. We hebben hoge  verwachtingen van onze leerlingen en bespreken deze ook met hen en hun ouders. Om dit goed te kunnen doen,  dienen we de ontwikkelingslijn van elk kind goed in kaart te brengen, de groei goed te plannen en de  resultaten goed te volgen. Vaardigheden als analyseren, reflecteren, vakkennis, pedagogisch handelen en communicatie vormen de basis van ons handelen; 
  10. Ouderbetrokkenheid, intensief samenwerken en met elkaar steeds in gesprek zijn, zien we (ook  bewezen) als een belangrijke factor voor de ontwikkelingskansen van onze leerlingen. Daarom  betrekken we onze ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind.